!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Miljöarbete

Styrelsen har 2010-02-02 antagit en miljöpolicy som ska vara vägledande i det fortsatta styrelsearbetet. Tanken med miljöpolicyn är att långsiktigt minska fastighetens och medlemmarnas miljöpåverkan.

 

Miljöpolicyn omfattar följande punkter:

  •  Styrelsen ska ta hänsyn till miljöpåverkan när nya avtal upphandlas och välja det alternativ som minst påverkar miljön om det är ekonomiskt försvarbart.
  • Styrelsen ska påverka och ställa miljökrav på de leverantörer och entreprenörer som redan är upphandlade. 

  • Styrelsen ska verka för att fastighetsdriften anpassas så att den på minsta möjliga sätt påverkar miljön.

  • Styrelsen ska informera och upplysa medlemmarna om hur de på bästa sätt minskar sin miljöpåverkan.

  • Styrelsen ska genom en långsiktig planering anpassa avfallshantering så att den största mängden avfall återvinns.

  • Styrelsen ska vid inköp välja de produkter som minst påverkar miljön.

  • Styrelsen ska verka för en bra boende miljö genom att bl.a. kontrollera radonmängden i bostäderna regelbundet, genom att utföra regelbundna ventilationstester och genom att långsiktigt anpassa fastighetens buller tolerans.