!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Kameraövervakning

Ett flertal områden inom fastigheten är idag kameraövervakade.

 

Varför kameraövervakning?

Styrelsen tog beslut om att kameraövervaka områden inom fastigheten 2007 p.g.a. att det förekom stölder, skadegörelse och nedskräpning. Vid beslutet övervägdes noga de för- och nackdelar som finns med kameraövervakning och hur det skulle upplevas inom de olika områdena. Styrelsen ansåg inte att inskränkningen i den personliga integriteten vägde tyngre än säkerställandet av ordning och framförallt trygghet för de boende.

 

Är det tillåtet att kameraövervaka inom en fastighet?

Ja, det är tillåtet att kameraöveraka inom ett område dit allmänheten inte har tillträde men självklart finns det lagar och regler som ska följas. Styrelsen har fört en dialog med Länsstyrelsen och Datainspektionen för att kameraövervakningen ska följa de regler och lagar som gäller.

 

Hur lagras det inspelade materialet?

Inspelningarna lagras digitalt inom fastigheten och på en extern server upp till tre veckor.

 

Hur har kameraövervakningen påverkat?

Styrelsen har utvärderat kameraövervakningen 2008 och kommit fram till följande:

Kameraövervakningen har fungerat väl i det syfte som var tänkt, efter det att kameraövervakning infördes har ingen skadegörelse, stöld eller annat brott förekommit inom det övervakade området. Styrelsen anser inte att inskräkningen i den personligintegriteten varit så stor att kameraövervakningen bör upphöra. Att tilläggas bör att inga klagomål inkomit från de boende utan tvärtom, de boende upplever en ökad trygghet och trivsamhet inom fastigheten.