!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Vad betalar jag för?

Vad är det jag betalar för?

I månadsavgiften ingår alla de utgifter föreningen har för fastigheten. Månadsavgiften är uppdelad efter andelstal. 

Posten bränsletillägg på månadsavin avser de kostnader föreningen har för hela fastighetens värme- och varmvattenförbrukning samt elen för de gemensamma utrymmena. Detta inkluderar alltså tvättstuga, gemensamma lokaler m.m.

Posten bredband på månadsavin avser kostnaden för bredbandsanslutning.

Posten årsavgift bostad på månadsavi avser alla de övriga utgifter föreningen har för fastigheten. De stora kostnaderna är ränteutgifter, tomträttsavgäld, arvoden, förvaltningsarvoden, skatter, underhållskostnader, sophämtningsavgift, vattenavgift m.m.

Posten städavgift avser kostnaden föreningen har för utomhusstädningen.

 

Har du tappat bort din avi kontaktar du vår ekonomiska förvaltare Rådrum.

Mail: info@radrum.se

Telefon: 08 - 34 30 13


Betala avgiften i tid! Vid försenad betalning kan föreningen kontakta den bank eller de kreditinstitut som står för dina bostadslån och meddela att du ej fullgjort dina skyldigheter gentemot föreningen.