!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brandskydd

Skyldighet enligt lag

Den 1 januari 2004 trädde en ny Lag om skydd mot olyckor i kraft. Lagen ersatte Räddningstjänstlagen.

Lagen innebär att Brf Tjället 6 i egenskap av fastighetsägare ska:

  • Arbeta systematiskt med brandskydd.

  • Göra allt vi kan för att förhindra att det börjar brinna.

  • Informera om utrymningsvägar.

Föreningen vill även informera medlemmarna om vissa skadebegränsande åtgärder som kan vidtas om olyckan skulle vara framme.

 

Systematiskt brandskyddsarbete

Föreningen bedriver det systematiska brandskyddsarbetet genom att:

  • Genomföra en årlig brandskyddsinspektion.

  • Fastighetsskötare regelbundet inspekterar portuppgångar och allmäna utrymmen.

  • Säkerställa att utrymningsvägar är korrekt utmärkta och dokumenterade.

  • Informera om de brandskyddsregler som gäller.

  • Verka för att medlemmarna ska ha en god förståelse för brandskyddets betydelse så att alla kan bidra till en god säkerhet.

 

Särskilda riskområden och riskbeteenden

Styrelsen vill särskilt informera om följande speciella riskområden och riskbeteenden:

1) Ingenting får förvaras eller placeras i allmänna utrymmen som trapphus, våningsplan eller förråd.

Varför?

Uppställt gods utgör en ökad brandrisk och kan försvåra eller omöjliggöra en säker utrymning och en effektiv räddningsinsats.

Det finns otaliga exempel i samhället där personer till synes oförklarligt har startat bränder i portgångar och i trapphus. Det som inte finns i trapphusen går inte heller att tända på.

2) Dörrar till trapphus, förråd, tvättstugan eller soprum får inte ställas upp.

Varför?

Dörrarna ska hindra och försena spridning av en eventuell brand.

 

Ansvar

Föreningen har det övergripande ansvaret för brandskyddet.

Den enskilde kan komma att ställas till ansvar för sådana förhållanden som kan anses ha förorsakat eller förvärrat en skada.

Mer om hur du som privatperson kan tänka kring brandskydd i hemmet finner du hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (http://www.dinsakerhet.se/brand/)